Peng Guan Ying – Live Stream on 04/29/2020

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

  Peng Guan Ying – Live Stream on 04/29/2020

At the scheduled event time, our idol posted on Weibo to invite everyone to watch the live stream along with the host and two other guests. He talked for about 1 1/2 hours under the starry sky. During the show, he shared his philosophy about life, which was also as an advice to his fans as follows: “Devote all your efforts, do what you can!”

Source: Weibo @彭冠英, 04/29/2020 at 20:33 (CST)


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh trong sự kiện live stream vào ngày 29 tháng 4

Vào đúng giờ hẹn của sự kiện, thần tượng nhà mình đã đăng Weibo để mời cả nhà vào xem buổi live stream cùng người dẫn chương trình và hai vị khách mời khác. Anh ấy đã trò chuyện khoảng 1 tiếng rưỡi dưới bầu trời đầy sao. Trong chương trình, anh cũng chia sẻ triết lý về cuộc sống cũng như lời khuyên đến fan: “Toàn lực tiến lên, lượng sức mà làm!”

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s