Peng Guan Ying on National Geographic Traveler E-Magazine

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying on “National Geographic Traveler” E-Magazine

“In the eyes of a thousand people, a thousand different views of Wuhan can be seen.” Peng Guan Ying feels that that Jiqing Street represents the local area spirit of Wuhan.

On the occasion of the beautiful Wuhan being reopened, you can see the content of first issue of “Trends Traveler” brand new e-magazine #NGT Beyond# on Weibo. You can also listen to Peng Guan Ying’s interpretation of Wuhan in his eyes.

Source:  Weibo @时尚旅游NGT, 04/08/2020


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh trên báo điện tử “Dụ lịch thời thượng”

“Trong mắt của một ngàn người, bạn có thể nhìn thấy một ngàn Vũ Hán khác nhau.” Bành Quán Anh cảm thấy rằng đường phố Cát Khánh là một khu địa phương mang tính cách tiêu biểu cho Vũ Hán.

Nhân dịp Vũ Hán tuyệt đẹp đã mở cửa trở lại, các bạn có thể xem nội dung của số đầu tiên của tạp chí điện tử hoàn toàn mới “Du lịch thời thượng” trên Weibo. Hãy cùng lắng nghe Bành Quán Anh diễn tả Vũ Hán trong mắt của anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s