Peng Guan Ying’s Weibo – Qingming Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying’s Weibo – Qingming Festival

“#National Memory on Qingming Memorial Festival# Remember the deceased, and pay tribute to the heroes! [candle]

Today is Qingming Festival, also known as Tomb Sweeping Day, so our idol shared a post to commemorate the heroes who used their lives to protect and save others.

Source:  Weibo @彭冠英, 04/04/2020 at 00:50 (CST)


Vietnamese Translation:

  Weibo Bành Quán Anh – Lễ Thanh Minh

“#Lễ Thanh Minh tưởng niệm quốc gia# Hãy tưởng nhớ mãi những người đã khuất, và tỏ lòng thành kính đối với những vị anh hùng!  [candle]

Hôm nay là Lễ Thanh minh, thần tượng nhà mình chia sẻ lại bài đăng để tưởng nhớ các anh hùng đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ và cứu người khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s