Peng Guan Ying – Updates on 03/31/2020

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

  Peng Guan Ying – Updates on 03/31/2020

“After hearing the tales of these eight individuals, do you feel full of respect towards their extraordinary, otherworldly characteristics? Come with me and experience this ‘Wei and Jin Dynasties’ elegant style.”

Our idol shared a link to the audio program “National Treasure’s Extraordinary Journey”, Issue 19 for China Youth Daily. He narrated the stories about “Seven Sages of the Bamboo Grove and Rong Qiqi”, referring to the seven famous scholars during the Wei and Jin Dynasties and Rong Qiqi from the Spring and Autumn Period. The pictorial of their ancient life style was depicted on the ancient brick paintings displayed at the Nanjing Museum.

Our idol also posted on Instagram to recommend a book titled 《你想活出怎样的人生》 (translated as “What Kind of Life Do You Want to Live?”).

Sources:


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh – Bài đăng ngày 31/03/2020

“Sau khi nghe những câu chuyện về tám vị này, các bạn có cảm thấy đầy ngưỡng mộ với tính cách siêu phàm thoát tục của họ không? Hãy đến với tôi cùng lãnh hội ‘phong cách Ngụy Tấn’ này.”

Thần tượng nhà mình chia sẻ link dẫn đến chương trình “Quốc Bảo và Hành trình kỳ diệu”, kỳ 19 do Nhật báo Thanh niên Trung Quốc phát hành. Trong chương trình phát thanh, anh ấy kể các câu chuyện về Trúc lâm Thất Hiền và Vinh Khải Kỳ, nhóm 7 học giả văn thơ vào thời nhà Ngụy và Tấn và Vinh Khải Kỳ vào thời Xuân Thu. Hình ảnh về đời sống của các vị đã được chạm khắc trên tranh tường gạch thời cổ xưa và được triển lãm tại Bảo tàng viện Nam Kinh.

Thần tượng của chúng mình cũng đăng Instagram để giới thiệu một cuốn sách có tựa đề “Bạn muốn sống cuộc đời như thế nào?” (tạm dịch).

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s