Review Corner for Drama “From Survivor to Healer” – Episode 34

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

⚜ Review Corner for Drama “From Survivor to Healer” – Episode 34

The two cousins discuss about Dean Chen being innocent of the accusations and being framed. Dr. Chen is so deeply involved in making comments and listening that he doesn’t have the chance to drink it.
Does anyone want to volunteer to make another cup of coffee for our Dr. Chen?


Vietnamese Translation:

Góc bình loạn phim – Tập 34 phim “Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh”

Hai anh em đang say sưa thảo luận về việc viện trưởng Trần vô tội và bị hại. Bác sĩ Phàm mải mê nghe và bình luận đến nỗi không có cơ hội uống luôn.
Có ai tình nguyện pha một tách cà phê khác cho Bác sĩ Phàm của chúng ta hay không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s