Review Corner for Drama “From Survivor to Healer” – Episode 32

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

⚜ Review Corner for Drama “From Survivor to Healer” – Episode 32

Dr. Chen and Dr. Yan don’t believe that Dean Chen (the director of Si Kang Hospital) is guilty of embezzling funds. They use their brain and work hard to find evidence that Dean Chen is being framed. It is called teamwork, and this pair works great together.


Vietnamese Translation:

Góc bình loạn phim – Tập 32 phim “Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh”

Bác sĩ Phàm và Bác sĩ Nhan không tin rằng viện trưởng Trần mang tội tham nhũng. Họ dùng trí của mình và sốt sắng nổ lực để tìm ra bằng chứng cho thấy viện trưởng đã bị gài bẫy. Đây gọi là chung sức làm việc, và 2 ông bác sĩ này hợp lực thật là hiệu quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s